Stamning i skolan – Elevers och pedagogers erfarenheter

E.uppsats av Erika Palvén
Masterexamen i Specialpedagogik, 120 hp 

Arbetet utgår från ett specialpedagogiskt och relationellt perspektiv med fokus på bemötande och mellanmänskliga relationer.

”En stor del av tiden i skolan består av muntlig kommunikation, både i undervisningen och i sociala aktiviteter, såsom raster. Det finns både krav och förväntningar om att vara muntligt aktiv. För elever som har en stamning kan det innebära stress och ångest, men också utsatthet. Genom studien vill jag ge en bild av elevers och pedagogers erfarenheter av skolan i relation till stamning. Syftet är att bidra med kunskap om hur skolor proaktivt kan möjliggöra och underlätta för kunskapsutveckling och social utveckling för elever som stammar. Studien består av en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning i form av intervjuer och enkäter. Sammantaget deltog 70 personer, varav 36 var elever och 34 pedagoger. Eleverna har egen erfarenhet av stamning och pedagogerna har i undervisningen mött elever som stammar. Ett specialpedagogiskt och relationellt perspektiv med fokus på mellanmänskliga relationer och bemötande utgör ramen för studien. 

En bild framkommer av både hinder och möjligheter i skolan när det gäller stamning. Det tydliggörs att elever som stammar är en heterogen grupp och att de har olika syn på hur anpassningar i lärmiljön bör se ut. För att komma fram till den individuella elevens behov av anpassningar belyser båda grupper dialog och en god samverkan mellan pedagog och elev. De ger också förslag på vad som behövs för att en samverkan dem emellan ska vara just god. Resultatet visar även att det ofta saknas kunskap om stamning på skolor. När så är fallet kan det innebära att elever som stammar inte får lika möjligheter till personlig utveckling som elever som inte stammar. Saknas kunskap ges kanske inte heller lika möjligheter till demokratiska rättigheter och att kunna göra sin röst hörd. Jag ser det som en stor och viktig uppgift att få vara del av en process som syftar till att elever som stammar får den sociala och kunskapsmässiga utveckling som de har rätt till.”

Arbetet i sin helhet hittar du här. (pdf)