Inledande logopediskt föräldrasamtal vid stamning hos förskolebarn – en kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse

Examensarbete av Josefin Häggståhl och Vera Stopp

Sammanfattning

Studiens syfte var att beskriva upplevelser och erfarenheter som föräldrar till förskolebarn som stammar har av ett inledande föräldrasamtal med logoped där barnet inte närvarat. Studien utgick från en kvalitativ metodik med innehållsanalys som analysmetod. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med föräldrar till förskolebarn som stammar. Intervjuerna utfördes enskilt och var inriktade på föräldrarnas upplevelser och erfarenheter från föräldrasamtalet. En induktiv innehållsanalys visade att föräldrarna hade en positiv upplevelse av föräldrasamtalet och kunde berätta om en känsla av lättnad efter besöket. Föräldrarna upplevde att besökets innehåll förändrades eftersom barnet inte närvarade och att detta bidrog till en öppenhet i samtalet. De kunde också berätta om en förändring gällande kommunikation och attityd gentemot stamning efter samtalet. En implikation av studien är vikten av att inkludera föräldrar vid intervention hos förskolebarn som stammar.

Nyckelord: #stamning, #föräldrar, #föräldrasamtal, #kvalitativinnehållsanalys, #förskolebarn

Hela examensarbetet kan läsas här. (pdf)