Föreningsarkivet

Förvara för framtiden

Stamningsförbundet är medlem i Föreningsarkivet och förvarar sitt material där. Även en del lokalföreningar har sett till att ingen historik går förlorad genom att lämna material där.

I en artikel i Kommunikation från september 2006 kan man läsa en artikel om Föreningsarkivet.


Arkivet – föreningens minne

”Vad är ett arkiv?”

Arkivet hos en förening eller annan jämförbar organisation utgörs av de handlingar som har tillkommit i verksamheten. Det kan t.ex. röra sig om brevkopior, styrelseprotokoll, fotografier som tagits på en utflykt, inbjudan till en teaterkväll, flygblad som delats ut vid någon demonstration, m.m. Allt detta tillsammans avspeglar organisationens historia och utgör dess minne. Det är viktigt att vi räddar det för framtiden och kommande generationer, såväl som för de som är verksamma i organisationerna nu. För kommande generationer kommer dessa handlingar att utgöra historiska källor – en del av deras kulturarv. Tyvärr är det mycket av just föreningarnas arkivmaterial som har försvunnit genom åren eller finns utspritt hos (f.d.) medlemmar.

Vad ingår i arkivet?

Till handlingar som bör bevaras hör bl.a.:
– Protokoll, t.ex. årsmötes-, styrelse- och kommittéprotokoll
– Verksamhets- och revisionsberättelser
– Kopior av viktigare utgående skrivelser, rapporter, cirkulär
– Medlemsmatriklar, medlemsförteckningar
– Inkomna skrivelser och korrespondens
– Handlingar som rör olika ämnen, t.ex. stadgar, kurser, konferenser, jubileumshandlingar, historik, m.m.
– Räkenskaper: huvudböcker, kassaböcker och bokslutshandlingar
– Statistik
– Eget tryck i ett exemplar: medlemstidningar, jubileumsböcker, affischer, flygblad, inbjudningskort och program m.m.
– Fotografier, videofilmer och ljudupptagningar
– Pressklipp
– Föremål som fanor, klubbtröjor och
– Mail

När Sthlms stamn förenings handlingar hamnade på Föreningsarkivet.

Sthlms stamnings förenings styrelse bestämde sig för att ha en städdag en kväll 1995. Vi tyckte att där fanns så många ”onödiga” handlingar, så mycket ”skräp” som tog onödig stor plats. Jag törs inte tänka på allt vi slängde. Det var nog en och annan handling som vi inte borde slängt, kan jag tro så här långt efteråt iallafall. Då hade vi väl ingen större kunskap om värdet av äldre handlingar. Vi fann klubbnålar och en stor hög med ”riktigt” gamla handlingar, prydligt och ordentligt förvarat. Det behöll vi. På förslag från Elisabeth Kjellvinger lämnades de gamla handlingarna in till Föreningsarkivet på Stockholms stadsarkiv. Elisabeth plockade även ihop senare handlingar, åkte och lämnade allting till Sthlms Föreningsarkiv. Det var handlingar från början av 1950-talet t o m 1995. Att så skedde, kan vi vara väldigt glada åt idag. På Stadsarkivet finns handlingarna (vilka upptar 1½ hylla eller 17 arkvivkartonger) tillgängliga för dagens och framtidens ”forskare”. Det saknas tyvärr handlingar från och med 1954–1964, men vi hoppas att det går att få fram dessa handlingar från äldre medlemmar i föreningen.En förenings allra tidigaste historia är väldigt viktig och intressant.

Tar tillvara

Beslutet om att föreningens handlingar från 1996 och dags-läget ska lämnas in på stadsarkivet, togs på föreningens årsmöte 2006. Ta därför tillvara på intresset för stamningsföreningarnas historik innan det är för sent. Många handlingar befinner sig hos f.d. styrelsemedlemmar och det är lätt att de hamnar på fel plats och inte på t.ex. på föreningsarkiv. Så här gick det alltså till då en stor del av Sthlms föreningens handlingar flyttades till Kungsklippan och räddades för framtiden. Föreningar som lämnar in sina handlingar till Föreningsarki-vet, kan man hitta i Nationell arkivdatabas. Där är angivet på vilket arkiv handlingarna finns. Anges även vilken typ av handlingar och vilka år som avses.

Gunilla Persson
Medlem i Sthlms stamningsförening


Mer om Föreningsarkivet på foreningsarkivet.se