Arvsfondsprojekt ”Talet som ett digitalt verktyg”

Vi är väldigt glada över att få vår projektansökan kring röststyrning beviljad av Allmänna Arvsfonden!

Stamningsförbundet har i flera år haft på agendan att uppmärksamma myndigheter och företag med talsvar för att uppmärksamma dom på att personer som stammar har svårt att nyttja tjänsterna pga stamningen utan att ha fått gehör. I takt med den snabba tekniska utvecklingen har ytterligare röststyrda smarta tjänster tillkommit som personer med stamning och andra talsvårigheter har svårt att ta del av.

Att inte kunna nå viktiga samhällsorganisationer (polisen, Skatteverket m fl) och att inte kunna använda talstyrda apparater och applikationer (mobil, navigation, styrning av hemmets funktioner m fl) handlar inte bara om brist på inkludering, delaktighet, jämlikhet, självständighet och trygghet, utan strider även mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska undersöka kommunikationstjänster som kräver tal, kartlägga vilka svårigheter som personer med stamning, skenande tal och andra talstörningar upplever, samt ta fram riktlinjer för hur olika tjänster kan bli mer tillgängliga för den här målgruppen. Eftersom det finns många individer som har liknande problem med röststyrda tjänster (allt från talsvar till GPS, Siri/Bixby, Google Home m.fl.) , exempelvis dysartriker, laryngektomerade, döva/hörselskadade, personer med framträdande dialekt eller annat modersmål än svenska, kommer projektets resultat vara till nytta för stora grupper av användare även utanför den specifika målgruppen.

Vi har valt att samarbeta med Funka som är specialister på tillgänglighet och användartester.

Projektets mål är att undersöka röststyrda tjänster och kartlägga vilka svårigheter som personer med stamning, skenande tal och andra talflytsstörningar upplever.

Projektet ska säkerställa att offentlig sektor tar hänsyn till personer som av olika skäl har svårt att tala när de väljer kommunikationstjänster och som minimum erbjuder ett alternativ som är tillgängligt för målgruppen. Konkret kommer det att resultera i:

  • Bättre förståelse och anpassningar för målgruppens behov hos myndigheter och kommuner som köper in tjänster
  • Bättre förståelse och anpassningar för målgruppens behov hos leverantörer av kommunikationstjänster
  • Strategier och metoder för målgrupperna som drabbas av otillgänglighet
  • Lösningsförslag för myndigheter och företag

Genom återkommande kontakt formas en primär grupp på ca 15-20 personer som deltar på workshops med Funka och Stamningsförbundet. Funka kommer också att göra undersökningar hos en sekundär grupp (personer med svenska som andraspråk, dialekter, m.fl.) via sina egna kanaler.

Projektet kommer förhoppningsvis dessutom att leda till större uppmärksamhet för stamning och Stamningsförbundet, där vi kan bli en kunskapsbank för myndigheter och företag i frågor kring talflytstörningar och tekniska lösningar.

Vi kommer att löpande rapportera kring projektet.