Arvsfondsprojekt ”Talet som ett digitalt verktyg”

Nyhet: delta i tester och få presentkort

Vi är väldigt glada över att få vår projektansökan kring röststyrning beviljad av Allmänna Arvsfonden!

Stamningsförbundet har i flera år haft på agendan att uppmärksamma myndigheter och företag med talsvar för att uppmärksamma dom på att personer som stammar har svårt att nyttja tjänsterna pga stamningen utan att ha fått gehör. I takt med den snabba tekniska utvecklingen har ytterligare röststyrda smarta tjänster tillkommit som personer med stamning och andra talsvårigheter har svårt att ta del av.

Att inte kunna nå viktiga samhällsorganisationer (polisen, Skatteverket m fl) och att inte kunna använda talstyrda apparater och applikationer (mobil, navigation, styrning av hemmets funktioner m fl) handlar inte bara om brist på inkludering, delaktighet, jämlikhet, självständighet och trygghet, utan strider även mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska undersöka kommunikationstjänster som kräver tal, kartlägga vilka svårigheter som personer med stamning, skenande tal och andra talstörningar upplever, samt ta fram riktlinjer för hur olika tjänster kan bli mer tillgängliga för den här målgruppen. Eftersom det finns många individer som har liknande problem med röststyrda tjänster (allt från talsvar till GPS, Siri/Bixby, Google Home m.fl.) , exempelvis dysartriker, laryngektomerade, döva/hörselskadade, personer med framträdande dialekt eller annat modersmål än svenska, kommer projektets resultat vara till nytta för stora grupper av användare även utanför den specifika målgruppen.

Vi har valt att samarbeta med Funka som är specialister på tillgänglighet och användartester.

Projektets mål är att undersöka röststyrda tjänster och kartlägga vilka svårigheter som personer med stamning, skenande tal och andra talflytsstörningar upplever.

Projektet ska säkerställa att offentlig sektor tar hänsyn till personer som av olika skäl har svårt att tala när de väljer kommunikationstjänster och som minimum erbjuder ett alternativ som är tillgängligt för målgruppen. Konkret kommer det att resultera i:

  • Bättre förståelse och anpassningar för målgruppens behov hos myndigheter och kommuner som köper in tjänster
  • Bättre förståelse och anpassningar för målgruppens behov hos leverantörer av kommunikationstjänster
  • Strategier och metoder för målgrupperna som drabbas av otillgänglighet
  • Lösningsförslag för myndigheter och företag

Genom återkommande kontakt formas en primär grupp på ca 15-20 personer som deltar på workshops med Funka och Stamningsförbundet. Funka kommer också att göra undersökningar hos en sekundär grupp (personer med svenska som andraspråk, dialekter, m.fl.) via sina egna kanaler.

Projektet kommer förhoppningsvis dessutom att leda till större uppmärksamhet för stamning och Stamningsförbundet, där vi kan bli en kunskapsbank för myndigheter och företag i frågor kring talflytstörningar och tekniska lösningar.

Vi kommer att löpande rapportera kring projektet.


April 2023:

Vill du hjälpa oss att förbättra röststyrda tjänster och produkter?

Då har du möjlighet att bidra till Stamningsförbundets Arvsfondsfinansierade projekt ”Talet som ett digitalt verktyg”!

Projektet syftar till att förbättra tjänster och produkter som kräver tal, såsom röststyrda telefonsvarare och hemelektronik, för att öka tillgängligheten och förbättra dessa tjänster för alla med olika talvariationer, så att de fungerar för alla. Vi har undersökt vad som används på
marknaden, flera av er har medverkat i vår enkätundersökning och vi har genomfört tekniska tester. Nu går vi in i nästa fas där vi ska låta dig som användare testa saker i verkligheten.

Testerna genomförs online och du väljer själv vad du vill testa. Vi har dels valt ut ett antal telefonsvarartjänster som kan vara bättre eller sämre utformade för att hantera icke flytande eller atypiskt tal som exempelvis stamning, skenande tal, dialekt, utländsk brytning eller helt enkelt en
skrovlig röst. Dessutom vill vi testa hemelektronik som exempelvis smarta högtalare, smart TV, gps och smartphone. Om du använder någon liknande produkt och/eller om du kan tänka dig att ringa till en telefonsvarare och beskriva hur det fungerar för dig – anmäl dig som testare!

De första 50 som deltar under april 2023 får ett presentkort som tack för hjälpen, först till kvarn gäller!

Om du vill vara anonym går det naturligtvis jättebra, men vill du att vi skickar ett presentkort kommer vi att behöva din epostadress.
 
Stamningsförbundet samarbetar med Funka i projektet. Om du har frågor om användningstestet, skicka dem till forskning@funka.com

Till enkäten

Om projektet på Funkas webbplats


Talet som ett digitalt verktyg.

Stamningsförbundet och Funka genomför ett projekt med syftet att göra talstyrda produkter och tjänster mer tillgängliga för personer med stamning, skenande tal och personer som av andra skäl tycker det är svårt att hantera dem. Projektet pågår 2022-2024 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

I projektet började vi med att kartlägga hur offentlig och privat sektor använder tjänster och produkter som kräver tal. Därefter frågade vi användare om de provat talstyrd teknologi och i så fall vilken typ av produkt eller tjänst. Baserat på resultatet från de två första etapperna gjorde vi ett urval av produkter och tjänster som används mycket eller som användarna skulle vilja använda. Dessa produkter och tjänster granskade vi i tekniskt hänseende för att se hur pass väl de lever upp till EN, den europeiska standard som utgör minimikrav för nuvarande och kommande lagstiftning inom digital tillgänglighet.

Under våren 2023 genomför vi användningstester för att förstå hur användaren med atypiskt tal upplever tjänster och produkter som kräver tal. Testerna genomfördes dels vid ett gemensamt testtillfälle i Stockholm under förbundsmöteshelgen, dels genomförs individuellt av testare över hela landet online.

Efter sammanställning och analys av resultaten kommer projektet att under hösten 2023 genomföra ett antal workshops och webbinarier tillsammans med beställare och leverantörer för att utbyta kunskap och erfarenheter. Baserat på det arbetet tar vi fram checklistor och lösningsförslag som vi sprider till alla intressenter. Projektet avslutas med en slutkonferens.


Den 22 oktober 2021 uppmärksammade vi den Internationella Stamningsdagen genom att organisera ett online event där vi presenterade projektet.

Webbinariet bjöd även på en diskussion där en expertpanel av representanter från offentlig sektor, industri och användare reflekterade kring vad som är det viktigaste för personer som stammar idag, vilka problem som röststyrda tjänster orsakar för personer som stammar och hur den här ofta bortglömda delen av tillgänglighet kan förbättras. Deltagarna fick även information om hur de kan vara en del av projektet och få deras röststyrda tjänster granskade kostnadsfritt!

Om du inte hade möjlighet att delta kan du ta del av inspelningen av webbinariet.

Inspelning av webbinariet (på engelska), Youtube, öppnas i nytt fönster

Talet som ett digitalt verktyg


Vill du som stammande, du med skenande tal eller annan talnedsättning, eller som logoped delta i projektet? Hör av dig.