Barnverksamhet

Stamningsförbundet strävar efter att BVC-personal och skolpersonal får utbildning när det gäller stamning. Med bred utbildning kan lärare och övrig skolpersonal fånga upp elever med stamning och tillse att dessa elever får behandling hos logoped eller skoltalpedagog, samt ges det stöd som den stammande eleven behöver och har rätt till.

Stamningsförbundet stödjer stammande barn och föräldrar genom att kontinuerligt anordna barn- och föräldraläger. På lägren får barnen leka och ha kul med lekledare och umgås med andra barn som stammar. Under tiden tar logopeder, med stor kunskap om stamning, hand om föräldrarna som därmed får svar på många frågor och även utbildning om stamning. Föräldrarna lär sig att kunna förstå stamning, hitta ord och nya vägar, samt får kunskap om barnets rättigheter. Både stammande barn och föräldrar har stor nytta och mycket glädje av barn- och föräldralägren.

Vi började med ett barnläger per år, men efter ett antal läger uppstod behovet av att ha en återträff, där även andra familjemedlemmar får delta. Så idag är det (i mån av intresse och ekonomi) två läger.

* Barnlägret

är oftast på våren, någonstans i landet, och riktar sig till det stammande barnet och en förälder (eller annan vårdnadshavare). Lägret börjar sent fredageftermiddag och avslutas efter lunch på söndag. Förutom gemensamma matstunder och lekar delas gruppen upp och har olika aktiviteter. Föräldrarna är tillsammans med logopeder och lär sig mer om stamning, behandling, hjälpmedel, barnets rättigheter mm. Detta med hjälp av informationsmaterial, filmer, diskussioner mm. Under tiden är barnen med ledarna och gör aktiviteter som får barnen att leka och prata utan krav på ett flytande tal, samt åker på utflykt.

Lägret är bäst som första läger, för föräldrarna får kunskap att använda på hemmaplan, medan barnen utmanas genom olika lekar, utflykter, kulturella aktiviteter och pratstunder. Samtidigt som man (ofta för första gången!) får träffa andra i samma situation, prata om gemensamma ämnen och inse att man inte är ensam.

* Familjelägret

skiljer sig från barnlägret då alla i familjen får delta och man gör olika aktiviteter och utflykter tillsammans. Här deltar inga logopeder, men det ingår ledarledda samtal med föräldrarna, där man följer upp hur det gått, hemma och i skolan, föräldrarna får tips och råd samt svar på nyuppkomna frågor. 

Detta läger är bäst som återträff och för familjemedlemmar, som får träffa andra barn och vuxna som stammar. Det har visat sig vara ett lyft för föräldrarna med en uppdatering av allas erfarenheter och senaste nytt, för barnen att få träffa varandra igen och nu göra saker med hela familjen, och sist men inte minst för syskonen, då nu det stammande barnet är i strålkastaren.

Logopedstudenter

är välkomna att delta på egen bekostnad. Du kommer att vara med i barngruppen som lekledare. Det har visat sig ge en enorm erfarenhet att få umgås med stammande barn på deras fritid och kan vara betydelseful för (den blivande) arbetsgivaren.


Läs mer i underrubrikerna om våra läger och nätverk.

Material om stamning (foldrar, broschyrer, böcker, filmer, rosetter, knappar) hittar du här