Logopedbehandling

Logopeder och logopedbehandling

Legitimerade logopeder har en 4-årig universitetsutbildning. Logopedprogrammet är, vad vi känner till, det enda universitetsprogram där behandling av stamning ingår. Logopeder finns vid de flesta sjukhus eller arbetar vid privat mottagning och behandlar bl.a. stamning i alla åldrar. Det går ofta att ringa direkt till logopedmottagningen och boka tid.

Det har forskats mycket kring stamning. I Sverige har det gjorts en genomgång av denna forskning. Metoder som har visat sig fungera vid stamningsbehandling används av logopeder för att personer som stammar ska erbjudas en likvärdig behandling som vilar på en vetenskaplig grund. För mer information läs:

Kliniska riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik www.srat.se/Logopederna/

Logopedbehandling

De två huvudinriktningarna inom stamningsbehandling är flytskapande terapi och stamningsmodifierande terapi. Vid flytskapande terapi kan det röra sig om beröm av flytande tal, en omgivning som genom olika anpassningar underlättar talflyt eller träning med tekniker som skapar flyt, till exempel att starta mjukt eller att tala långsamt. I stamningsmodifierande terapi tränar man på att kartlägga sin egen stamning för att sedan kunna förändra den mot ett mjukare och lättare sätt att tala. Man arbetar också med att hantera känslor och reaktioner kopplade till stamningen. Vilken inriktning som tillämpas beror på målsättningen med behandlingen. Det är vanligt att inslag från båda inriktningarna blandas i terapin.

Barn som stammar

Ett barn är aldrig för litet för att remitteras till logoped. Speciellt viktigt är detta om föräldrarna är oroliga.

För förskolebarn och yngre skolbarn inleds kontakten ofta med ett föräldrasamtal utan att barnet är närvarande, så som i Helsingborgsmodellen. Samtalet utgör en grund för planering av vidare insatser. Ofta behövs en kompletterande logopedbedömning av barnets tal och språk.

Behandlingen kan vara indirekt via föräldrarna eller direkt med barnet, antingen individuellt eller i grupp med andra barn som stammar. Det är viktigt att behandlingen upplevs som lekfull av barnen. All behandling sker i nära samarbete med föräldrarna. De vanligaste metoderna är Lidcombe, Palin PCI (Parent Child Interaction) och DCM (Demands and Capacities Model).

Ungdomar som stammar

Få eller inga behandlingsmodeller vänder sig speciellt till ungdomar. Övergången från barn till vuxen är en känslig tid och att stamma under denna tid kan vara extra jobbigt. Förutom behandling hos logoped har det visat sig att ungdomar och unga vuxna ofta har behov av att träffa andra jämnåriga som stammar under den här perioden.

Vuxna som stammar

Det samtal som logopeden har med den vuxne som stammar utgör underlag för planering av behandlingen. Det innebär att behandlingen blir individualiserad och utifrån patientens problembeskrivning. Den vuxne som stammar har ofta erfarenhet av tidigare behandling och vet vad som har fungerat bra och vad som har varit mindre bra.

Behandling i internatform

Intensiv Stamningsterapi är en behandling i internatform och ett komplement till logopedbehandlingen på den lokala mottagningen. Patienter från hela landet kan söka och riktar sig till både vuxna, barn och föräldrar. Behandlingen sker i grupp och individuellt.

Specialistvårdsremiss behövs för denna behandling. För mer information se Sahlgrenskas hemsida.

Marie Hasselberg Garsten, leg.log.

Kristina Petterson leg. log.

September 2019

Stamningsförbundet varken förespråkar eller motsäger sig någon behandlingsmetod.